سفارش شما

محصول جمع جزء
جمع جزء تومان
مجموع تومان

> کفش نادر اطلاعات خرید و شخصی شمارا در اختیار مجموعه دیگری قرار نخواهد داد .

> محصولات خریداری شده تا 3 روز مهلت تعویض دارند به شرط عدم استفاده و ارائه فاکتور فروش.

> فرایند تعویض با ارائه فاکتور از طریق شعب نادر و یا با هزینه خریدار از طریق پست صورت میگیرد.

> فرایند ارسال از طریق پست انجام می شود و از اولین روز کاری بعد از تعطیلات عید قابل اجرا می باشد.

> کد رهگیری پستی توسط اداره پست به شماره تلفن صورتحساب ارسال می شود.

> یک نسخه از فاکتور به نشانی ایمیل درج شده در صورتحساب در زمان خرید ارسال میگردد.