خدمات

کفش نادر ، از آنجا که نظر استفاده کنندگان را ارجح میداند برای محصولات خود خدمات و پشتیبانی کامل قرار داده است. هر استفاده کننده با در دست داشتن فاکتور خرید میتواند تا شش ماه از تاریخ خرید ،  از پشتبانی و خدمات این گروه استفاده نماید.